Město Stříbro vyhlásilo podmínky pro získání finančních příspěvků pro rok 2008

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 27. 08. 2007


Byli jsme požádáni o zveřejnění kopletního znění podmínek pro přidělení finančního příspěvku občanům a organizacím města Stříbra za účelem akcí nebo činností přesně specifikovaných v podmínkách. Při letmém pohledu do obsahu podmínek zjistíte, že oproti minulým letům byly značně rozšířeny. Na příští rok mohou o příspěvek dokonce požádat i komerční firmy se sídlem ve Stříbře nebo subjekty zabývající se zdravotnictvím nebo požární ochranou. Uvidíme, jestli byla rozšířena i celková částka určená k přerozdělení. Její výše zatím nebyla zveřejněna.

Město Stříbro

Vyhlašuje podmínky pro získání finančního příspěvku (dotace) nebo finančního daru z rozpočtu města Stříbra na rok 2008 pro občanská sdružení, humanitární organizace, fyzickým a právnickým osobám města Stříbra na akce či činnost v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU:

 1. Sídlo organizace nebo trvalé bydliště občana je ve městě Stříbře
 2. Žádost je podána do 15. října 2007 (rozhodující je datum přijmutí podatelnou MěÚ Stříbro)
 3. Přiložené následující doklady:
  • popis činnosti organizace nebo občana popř. jednotlivých oddílů
  • vyčíslení nákladů na akci nebo na provoz organizace
  • přesný název organizace nebo jméno občana (u organizace IČO), adresa, email, č. bankovního účtu, telefon
  • vyčíslení spoluúčasti žadatele na akci (nejméně 30% z celkových nákladů)
  • čestné prohlášením, že nemá vůči městu Stříbru ani vůči organizacím, které město založilo nebo zřídilo žádné závazky po lhůtě splatnosti

  Při nepředložení těchto dokladů budou žádosti vyřazeny !!!

 4. Finančních prostředků lze použít ke krytí nákladů spojených s organizací akce (nájemné za prostory pro akci, zajištění technických požadavků a služeb při akci, cestovné, náklady na propagaci akci, poplatky či daně spojené s pořádáním akce, na ceny určené pro vítěze) nebo na náklady spojené s provozem organizace (poplatek za telefon, náklady spojené s internetem, materiálové vybavení organizace, náklady na opravy a údržbu zařízení organizace, poštovné, mzdy zaměstnanců, cestovné) nebo na nákup vybavení. Příspěvek lze použít pouze na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města nebo radou města a vyspecifikované smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku schválenou zastupitelstvem města nebo smlouvou o poskytnutí finančního daru.
 5. Poskytnutý příspěvek neřeší celkové výdaje spojené s akcí, ale jedná se pouze o jeden ze způsobů možných příjmových zdrojů na její zajištění. Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30% požadovaného příspěvku. Zdokladování finanční spoluúčasti bude součástí závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku dle podmínek uvedených ve smlouvě (vyúčtování musí obsahovat kopie dokladů na které byla použita dotace).
 6. Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnutého příspěvku dle podmínek uvedených ve smlouvě jej neprodleně vrátit v plné výši na účet města. Podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.
 7. Na příspěvek není právní nárok.
 8. Schváleno na 17. schůzi Rmě dne 15.08.2007.


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.