V Bezdružicích budou vystaveny znovuzrozené obrazy

Autor: Jan Florian <honza(at)receptt.net>, Téma: Sdružení STROM, Vydáno dne: 07. 04. 2005


V úterý 12. dubna bude v 15 hod. ve vstupním sále zámku v Bezdružicích slavnostně zahájena unikátní výstava Znovuzrozené obrazy, která představuje pět zrestaurovaných obrazů z kostela sv. Vavřince v nedalekých Slavicích.

Výstava seznámí návštěvníky nejen s pěti obrazy církevních světců, ale bude možné detailně nahlédnout i do tajů restaurátorských prací. Cílem organizátorů výstavy je ukázat krásu a význam drobných regionálních památek, které jsou často opomíjeny nejen místními obyvateli, ale přehlíženy i státní podporou. Výstava tak upozorňuje na důležitost dlouhodobé péče o kulturní dědictví i na místní úrovni a potřebu aktivní spolupráce několika různých organizací.

Příběh samotných obrazů je téměř typický pro většinu místních památek. Dlouhou dobu ležely zapomenuté v kostele sv. Vavřince, který byl celá léta uzavřený a chátral, stejně jako mnoho jiných v naší oblasti. Po tento čas byl kostel navštěvován a udržován jen jednou obyvatelkou Slavic, která o něj s láskou pečuje dodnes. Až snahy občanského sdružení Pomozme si sami, které se letos již pátým rokem stará o památky Konstantinolázeňska, a spolupráce s farností Konstantinovy Lázně, postupně pomohly do kostela alespoň částečně vrátit život. Od léta roku 2000 se podařilo vyčistit okolní zarostlý hřbitov, uspořádat výstavu fotografií a několik koncertů, ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči zasklít rozbitá okna a do některých z nich dát nové vitráže a provizorně opravit střechu. Díky novým majitelům Slavického zámku byla obnovena i místní pouť, na kterou přijíždějí i bývalí obyvatelé Slavic, a v kostele se pravidelně pořádají česko-německé poutní mši. Restaurátorky, členky sdružení Pomozme si sami, a zároveň pedagožky Ateliéru restaurování malířských děl Akademie výtvarných umění v Praze, provedly dokumentaci stavu inventáře kostela a možností restaurování, při které možná jen náhodou narazily na pomačkaný kus plátna, který ležel pod hromadou suti – jeden z později zrestaurovaných obrazů. V letech 2002-2004 bylo pod vedením těchto restaurátorek studenty Ateliéru zrestaurováno celkem pět obrazů církevních učitelů. Současný stav kostela ve Slavicích bohužel neumožňuje jejich trvalý návrat na původní místo a tak jej zatím budou zdobit jen při slavnostních příležitostech. Díky společnosti Bayton a.s., která rovněž dlouhodobě podporuje kulturně-společenský rozvoj v regionu, dostaly obrazy dočasný domov na zámku v Bezdružicích, který je příkladem úspěšné péče o kulturní dědictví regionu a díky tomu i nejnavštěvovanější památkou oblasti.

Pozvánka - výstava obrazůZnovuzrozené obrazy tak nejsou jen příkladem úspěšné spolupráce při péči o kulturní dědictví, ale také impulsem k dalším restaurátorským aktivitám nejen ve Slavicích, kde se už nyní připravuje restaurování kostelního kříže a poté dalších obrazů nebo oltářů. Organizátoři doufají, že výstava vzbudí zájem nejen o samotné exponáty, ale i o podporu obnovy kulturního dědictví v regionu ať už formou zájmu občanů o aktivní zapojení, podnícení spolupráce dalších institucí nebo finanční či materiální podpory aktivit sdružení.

Jan Florian


TISKOVÁ KONFERENCE se koná dne 12. 4. 2005 v 10:30 v informačním centru Zlaté slunce, Prešovská 7, Plzeň

Kontakt:
Miroslava Válová, Pomozme si sami, tel. 374 692 021, info@pomozmesisami.net
Jan Florian, Pomozme si sami, tel. 777 870 202, honza@receptt.net


Více informací o jednotlivých spolupracujících organizací naleznete pod čarou:

Pomozme si sami / občanské sdružení
Občanské sdružení Pomozme si sami se zabývá obnovou kulturního dědictví Konstantinolázeňska. Od roku 2000 organizuje veřejnou sbírku, žádá o granty a dotace a kontaktuje sponzory, aby zajistilo finanční prostředky na opravy a restaurování chátrajících kostelů, kapliček, soch, pomníčků a jiných památek v regionu. Ke zvýšení veřejného povědomí o těchto památkách a o jejich stavu pořádá sdružení četné kulturní akce a setkání.
www.pomozmesisami.net

Farnost v Konstantinových Lázních
Kromě své pastorační činnosti se farnost v Konstantinových Lázních podílí na obnově církevních památek a pořádání kulturních akcí v regionu. Často spolupracuje nejen se sdružením Pomozme si sami, ale i například s Poutníky sv. Jana se kterými v současnosti opravuje kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti. Fara je přístupná denně mladým lidem a dětem pro výuku křestanské etiky. Farnost se snaží těmito aktivitami podporovat kulturní i společenské povznesení obyvatel regionu.

Akademie výtvarných umění v Praze / Ateliér restaurování malířských děl a polychromovaných plastik
Restaurování uměleckých děl je vysoce odborná umělecká disciplína. Vyžaduje dokonalé porozumění výtvarné a technologické struktuře díla. Jeho předpokladem je specializované magisterské restaurátorské umělecké zdělání, které je založeno na spojení uměleckého a odborného studia, užívání vědeckých metod i na systematičnosti práce s důrazem na etiku a zodpovědnost za kulturní dědictví. Progresivní koncepce výuky v ateliéru je založena na kombinaci úvodního výtvarného studia kresby a klasické malby, na které navazuje teoretické a praktické odborné restaurátorské studium s použitím vědeckých metod průzkumu díla. Směřuje k maximálnímu respektování autenticity originálu při restaurování.

Zámek Bezdružice / zámek plný skla
Bezdružický zámek má bohatou a složitou historii. Od původní gotické tvrze až po současnost se v jeho stěnách promítal vývoj regionu, zvraty společenské i politické. Současný vlastník zámku, společnost BAYTON, a.s. spolu s galerií Prager Kabinett zde po rekonstrukci vybudoval expozici soudobé české umělecké sklářské tvorby. Expozice, jako jediná ve světě, představuje umělecké skláře v jejich vlastním výběru exponátů. Dalším unikátem je bezdružický betlém Jaromíra Rybáka největší skleněná plastiku s tímto motivem na světě. Na zámku je umístěná také prodejní galerie, která nabízí návštěvníkům díla nejen vystavujících umělců. Vystavení restaurovaných obrazů církevních učitelů na zámku považuje společnost BAYTON za součást svého trvalého úsilí o kulturně-společenský rozvoj regionu.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.