Boj s větrnými "mlýny"

Autor: Jiří Bojda <JiriBojda(at)seznam.cz>, Téma: O čem se mluví, Vydáno dne: 19. 12. 2008


Zásadně nezavrhujeme výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale uvědomujeme si, že větrná energiena území ČR patří k těm nejdražším a nejproblematičtějším. Proto si myslíme, že by se stavby větrných elektráren měly projektovat pouze v místech, kde větrné podmínky zaručují návratnost v podobě vyrobené energie, v místech, kde nebude zbytečně a pro nicotný zisk energie poškozen krajinný ráz a krajina v blízkosti lidských obydlí. I vzhledem k tomuto faktu máme důvod se domnívat, že větrná energetika pro naši lokalitu není vhodnou alternativou.
Někomu může připadat náš protest opravdu jako boj Dona Quichota, ale dokud lidé sami nerozhodli, že ve svém nejbližším okolí VE chtějí, není ještě nic ztraceno. Je hodně odpůrců stavby (a my doufáme že většina). Jsou i příznivci. Hodně lidí nemá dost informací. Někteří jsou lhostejní nebo si myslí, že to není jejich problém a není si třeba lámat s tím hlavu. To ale není pravda. Je to místní problém nás všech! Už jen proto, že jak bude přibývat lokalit postižených stavbou VE, budou vyhledávánější a navštěvovanější neporušené krajiny. Proto Vy všichni přijďte 9. ledna 2009 vyjádřit svůj názor v referendu!!!

Přijďte říct své NE!!!

Nehoda VE 1Je ohroženo Vaše zdraví a to především zdraví dětí a starších občanů:
MUDr. Jan Malecha - Ordinace pro choroby srdce, cév a krevního oběhu - Chomutov
"Vyzývám Vás v zájmu Vašeho vlastního zdraví a zdraví Vašich nejbližších, zajímejte se o projekty větrných elektráren v katastru vašich obcí, zajímejte se o územní plán vaší obce, kontrolujte, jaké smlouvy schvalují vaši zastupitelné, a v zájmu čeho jednají vaši starostové. Pokud zjistíte, že se plánuje výstavba VE ve vzdálenosti kratší, než 3 km od vašeho bydliště, tak proti tomu protestujte, dovolávejte se svých ústavních práv na ochranu zdraví a životního prostředí a nedovolte vašim místním zastupitelům takovéto smlouvy uzavřít, neboť vaše zdraví by tím bylo ohroženo - za tím si pevně stojím."

Nehody VE ve světě:
1.1.2007 - MELLE-RIEMSLOH v kraji OSNABRÜCK: Při zimní bouři po zásahu bleskem vzplála jedna VE.Hašení nebylo pro velkou výšku možné. Vzniklá škoda cca 1 milion EUR.
9.1.2007 - Větrný park v okrese AOMORI, OSTROV Honšú, Japonsko: VE se celá ulomila, údajně při nepříliš velkém větru.
20.1.2007 - SCHEID u KRONEBERGU, okres DAUN: Ve vichřici se ulomila špice jedné vrtule, list se zlomil na dvě části. Části létaly do vzdálenosti 100 m.

V případě požáru nelze VE hasit vzhledem k velké výšce. Navíc se jedná o elektrické zařízení, takže nejde hasit běžným postupem vodou. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem hrozí i v případě odpojení od nadzemní elektrické sítě, protože VE bývá napojena na síť i jiným způsobem pro zajištění funkcí VE. Při hoření laminátových částí, navíc lakovaných, dochází k uvolňování škodlivých zplodin, nebezpečných hlavně pro obyvatele žijící "po větru". Při hoření nezabrzděného rotoru dochází k odletování kapek a částí hořícího materiálu až do vzdálenosti 500 m. Při hoření ztrácí kompozitové části při teplotách kolem 130°C pevnost a hrozí upadnutí celého rotoru. Hořící převodový olej zvyšuje nebezpečí rozšíření požáru.

DARMSTADTSKÝ MANIFEST
Byl vytvořen 1. září 1998 iniciativní skupinou a podepsalo jej více než 100 německých univerzitních profesorů, Darmstadtský manifest požaduje odvolání všech přímých a nepřímých subvencí určených pro větrnou energetiku v Německu, aby využívání větrné energie bylo zastaveno. Manifest prohlašuje, že využití energie větru podporuje technologii, která nemá podstatný význam pro účely dodávek energie, úspor zdrojů a ochranu klimatu. Peníze by mohly být dány k daleko účinnějšímu využití ve zvýšení efektivity elektráren, v zajišťování efektivní spotřeby energie a ve financování vědeckého výzkumu základních principů energetiky. Kdy přijde nějaký český manifest? Až už bude pozdě? Nebylo by lepší poučit se z chyb našich sousedů?

Nehoda VE 2

Další faktory:

  • poškození krajiného rázu (samotný stožár má výšku věže kostela Sv. Bartoloměje v Plzni)
  • riziko pro ptáky a netopýry (šest z původních 13ti VE bylo vyškrtnuto na doporučení ornitologa)
  • k úspoře fosilních paliv dochází jen minimálně, za cenu obrovských finančních nákladů! (ty hradí každý odběratel, viz. druhá strana faktury za elektřinu, položka: cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů)
  • neefektivnost větrných elektráren - účinost se pohybuje okolo 10-15% (slibovaných 30% účinosti je spíše vroucí přání - a i při této účinosti jsou VE schopny vyrábět energii pouze 100 dní v roce - je to krajní hranice při které ČEZ očekává návratnost investic)
  • nestálost zdroje, viz. nedávné ohrožení sítě tzv. energetický black-out
  • ceny realit se v okolí větrných elektráren citelně snižují
  • rušení radiového, televizního a telefoního signálu
  • nevhodnost Stříbra vzhledem k povětrnostní map, viz. studie Krajského úřadu v Plzni
  • hluk, a to jak slyšitelný, tak infrazvuk

Zjistěte si sami informace o VE. Nedejte jen na informace poskytnuté firmou ČEZ!
ČEZ vychvaluje jako správný obchodník větrné elektrárny a snaží se prodat svůj produkt. Produkt který v konečné fázi zaplatíme my všichni. Obyčejné domácnosti cenou energie, která rozhodně neklesá. Občané města Stříbra zničenou krajinou v nejbližším okolí. Majitelé realit poklesem ceny jejich majetku. Podniketelé úbytkem návštěvníků města. A město samo získá drobný příspěvek do obecní pokladny, za který zaplatí životním prostředím, zdravím spoluobčanů a důvěrou voličů.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.