Nápady mladých lidí a dětí podpoří přes 4 miliony korun

Autor: Jan Florian <honza(at)receptt.net>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 07. 04. 2006


Místní akční skupina (MAS) Český Západ - Místní partnerství, která působí na území Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska podpoří projekty, které budou mít přínos především pro děti a mladé lidi. Uzávěrka předkládání projektových záměrů je 2. 5. 2006.

"Podařilo se nám na projekty dětí a mládeže získat dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky," řekla předsedkyně MAS Český Západ - Místní partnerství Miroslava Válová. "Tuto dotaci budeme nyní, v rámci programu rozdělovat mezi jednotlivé projekty, které budou přímo připravené nebo realizované dětmi a mládeží, nebo pro ně budou alespoň mít viditelný přínos," dodala Válová. Dotaci získala Místní akční skupina díky spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeňsko, který o ni za celé sdružení požádal, neboť dotační program ministerstva neumožňoval žádat o tyto dotace přímo místním akčním skupinám - i toto je možnost, jak využívat principy místního partnerství.

Oblasti podpory

Projekty jsou určeny například na záchranu místních historických a přírodních památek, budování naučných stezek, výsadbu alejí, výstavbu a obnovu hřišť a jiných sportovišť. Ve výčtu podporovaných oblastí nechybí ani zlepšení vybavení škol, vybudování bezpečného přístupu do škol či vzdělávací, kulturní a společenské aktivity vč. např. mezinárodních workcampů. Podporu bude možné získat také na využití moderních technologií a další aktivity, které budou mít viditelný přínos pro děti a mládež. "Zvýhodněny budou projekty, na kterých budou mít mladí lidé přímý podíl," říká Válová a dodává, že projektové záměry bude kromě sedmičlenné Výběrové komise hodnotit i parlament, složený z žáků místních škol.

Místního partnerství se mohou zúčastnit i školy

Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství funguje na základě spolupráce místních neziskových organizací, podnikatelů a obcí. Místní partnerství tak může být prezentováno například spoluprácí mezi obcí a místní školou nebo neziskovou organizací, které pro děti zajišťují volnočasový program a vytvářejí tak jejich vztah k obci. Na druhé straně - obce by měly být připraveny tyto aktivity podporovat a pomáhat je rozvíjet. "Další možností je také například spolupráce různých škol ať už uvnitř regionu, nebo přes hranice, což by dopomohlo nejen vzniku nových přátelství, ale třeba i zvýšit kvalitu jazykového vzdělávání," dodávají realizátoři programu. Zajímavým námětem je také spolupráce středních škol s místními podnikateli při přípravě studentů na budoucí zaměstnání například formou různých specializovaných kurzů nebo praxí. "Mladých nápadů může být celá řada, důležité je, aby projekty měly skutečný přínos pro místní děti a mladé lidi," připomíná zástupce MAS Český Západ - Místní partnerství.

Zapojit se může každý, kdo pracuje s dětmi nebo mládeží

O podporu projektů mohou nyní žádat především neziskové organizace a obce, ale i školy, sportovní kluby, hasičská sdružení, podnikatelé i jednotlivci a další subjekty, které působí na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku a Plánsku. Žádosti se předkládají formou Projektového záměru, jehož formulář spolu s dalšími podrobnými informacemi je od pondělí 10. 4. 2006 k dispozici na internetové adrese www.leader-ceskyzapad.cz. Další přílohy jako např. doklady o právní subjektivitě, stavební povolení apod., budou vyžadovány pouze u podpořených projektů do cca 4 týdnů, ale zástupci MAS doporučují mít tyto dokumenty připravené již dříve. Vyplněné žádosti se předkládají nejpozději do úterý 2. 5. 2006 do 16 hodin v kanceláři MAS na Obecním úřadě Olbramov. Před podáním žádosti je doporučena konzultace s pracovníky MAS.

Pro zájemce je připraven informační seminář© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.