Střípky z prosincového zastupitelstva

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 22. 12. 2003


Poslední letošní zasedání zastupitelstva se konalo minulý čtvrtek. Zatím co Vy jste nakupovali dárky a pekli cukroví, já tam seděl, poslouchal a psal si poznámky :-D. Tak pokud chcete vědět, co mě zaujalo tentokrát, čtěte dál …

  V úvodní diskuzi s občany, kterou tradičně vedl místostarosta, bylo reagováno na dva podněty z minulého zastupitelstva. Tím prvním byl dopis rodičů dětí navštěvujících MŠ Soběslavova ul., jehož celé znění si můžete přečíst na tomto serveru. Jak se rozhodla Rada města, nejlepším řešením tohoto problému bude vyhlášení konkurzu na ředitele(ku) MŠ. Nový ředitel(ka) MŠ by měl(a) v dubnu příštího roku úřadovat.

  Druhým požadavkem bylo zveřejnění počtu dlužníků a celkové částky dluhu na poplatku za odvoz odpadu. Jak informoval pan Nenutil, plátců je celkem 8586 a vybrány byly dosud přibližně 3 milióny korun. Neplatičů bylo ke dni zpracování 2337 (27%) a dluh činil přibližně 1.086.000,- Kč (U této částky nevím, jestli jsem dával dobře pozor.). V současné době jsou dlužníci upomínkováni a je prý předpoklad, že celková částka dluhu bude na konci roku nižší. Ke konci zasedání zastupitelstva padl i podnět, aby se finanční odbor začal zabývat možností exekuce majetku nevážnějších případů dlužníků.

  Velkou část zastupitelstva zabralo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2004. Na poslední chvíli byly do tohoto návrhu přidány ještě některé změny. Například: 50.000,- Kč na získání věrné kopie zakládací listiny města Stříbra, která se nachází na Maltě nebo 69.000,- Kč pro TJ Baník Stříbro na rekonstrukci některých sportovišť. Poměrně dlouhá rozprava se vedla o finančních darech a příspěvcích pro různé organizace, spolky, konkrétní kulturní a sportovní akce. Zastupitelé nakonec rozdělili přibližně 1.200.000,- Kč na tyto účely. Jen těch asi dvacet žádostí STROMu o finanční podporu akcí na rok 2004 zapadlo zřejmě někam za stůl :o(
Stromáci, máte mezi sebou rejpaly, takže dobře Vám tak!

  Další, tentokráte tragikomickou částí, bylo projednávání zamítnutí rozhodnutí rady města. Ta na svém posledním zasedání rozhodla o pravidelném zveřejňování pracovních materiálů zastupitelstva. Pan starosta Svoboda toto rozhodnutí ale zrušil. Ze svého postu na to má zákonný nárok. Svůj čin následně zastupitelstvu zdůvodnil a většina zastupitelů rozhodla, že jeho rozhodnutí posvětí. Obhajoba starosty byla postavena na několika údajných konzultacích s problematikou „znalých“ pracovníků z různých úřadů. Prý se nikdy s podobnou praxí nesetkali a navíc zveřejnění pracovních materiálů by prý mohlo poškodit zájmy města, což jsme mimo nutnou ochranu osobních údajů z úst starosty a místostarosty slyšeli asi pětkrát. Nejsou však zájmy města zájmy všech jeho občanů? Pánové a dámy, nesedíte tam snad za nás? A kdyby se někdo z čtenářů chtěl ujistit, že zveřejňovat pracovní materiály bez problémů lze, tak se podívejte například na internetovou prezentaci Kraje Vysočina, kde můžete najít podklady pro zasedání jak zastupitelstva tak i rady.
  Z další diskuze na toto téma vyplynulo, že materiály se připravují celkem v 35-ti výtiscích, které obdrží nejen zastupitelé, ale i vedoucí odborů MěÚ (v konečném důsledku celé osazenstvo úřadu) a také například redakce Tachovské jiskry a Tachovského deníku. Jen obyčejní občané je nesmí vidět, protože by určitě poškodili zájmy města. Dobrou zprávou je, že pokud občan bude na zasedání zastupitelstva požadovat tyto materiály, musí je obdržet. Tak to se mnou příště počítejte!

  Další komedii předvedli zastupitelé při schvalování a diskuzi o vyhlášce v níž šlo o to, jak daleko od budov státních úřadů, škol a dalších zákonem stanovených zařízení smí být provozovány výherní automaty. Navrženo bylo 50 m. Během schvalování padly ještě další návrhy. Provokativních pět metrů pana Půty neprošlo. Hlasovalo se tedy o původním znění. Neprošlo. Starosta se tedy optal, zda má někdo ještě nějaký jiný návrh vzdálenosti. Na otázku pana Bursíka, jestli je vůbec nutné vzdálenost stanovovat bylo některými zastupiteli vydedukováno, že by se pak nesměly automaty provozovat ve zmíněných budovách, ale ani nikde jinde. A tak byla nakonec schválena vzdálenost pana Ticháčka – 4 m. Zastupitelé se na závěr zasedání dohodli na tom, že si nechají zpracovat právní rozbor zákona o který se vyhláška opírá a příště se ji pokusí „novelizovat“.

  Dalším bodem jednání mělo být schválení smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Stříbrem a firmou Lidl. Čtenáři těchto stránek určitě ví, že předmětem smlouvy je prodej pozemku pod stříbrskou „velkou“ křižovatkou, přes silnici, naproti Penny marketu. V diskuzi si vzal slovo pan Ticháček a seznámil občany se stavem situace. Podmínkou výstavby prodejny Lidl je přestavba zmíněné křižovatky na kruhový objezd s jedním výjezdem směřujícím právě k parkovišti budoucího obchodu. Kruhový objezd měl být financován z prostředků Plzeňského kraje s rozpočtem 15 mil. korun. Sedm a půl miliónu měla na stavbu přispět firma Lidl. Ta na takovýto návrh kraje nepřistoupila, a tak se kruhový objezd stavět nebude, alespoň ne příští rok. Proto pan Ticháček podal návrh stáhnout tento bod z jednání zastupitelstva. To bylo jednomyslně podpořeno.

  Při schvalování ideového záměru realizace výstavby Víceúčelového centra Stříbro se nejvíce hovořilo o dvou vhodných lokalitách. Prostor bývalé školní zahrady mezi stadionem a bývalým letním kinem (nic nového) a pole vedle mlékárny u silnice směrem na Těchlovice.

  V posledním bodě, který mě na jednání zaujal, se mělo schvalovat vstoupení města Stříbra do svazku obcí – nemocnice Planá. Nevím, jaký má být přesný účel tohoto sdružení, každopádně pan Nenutil nepřesvědčil ostatní zastupitele o tom, že město neponese případný podíl na mnohamiliónových dluzích této nemocnice, a tak vstup do tohoto svazku nebyl schválen.

  Na závěr ještě proběhla diskuze k projednávaným bodům. Pan místostarosta nás seznámil s výsledky ankety „Bazén, koupaliště nebo nic“ ve které hlasovalo téměř 1800 lidí. Překvapivý výsledek se nekonal. Zaokrouhleně: 1400 pro bazén, 300 pro koupaliště a 60 účastníků ankety hlasovalo proti výstavbě jednoho ze zařízení. Osobně jsem zvědav, co bude z této ankety vyvozeno. Necháme se překvapit.

  Opět bylo upozorněno na nedostatečné označení silničních přechodů na křižovatce u kina. V případě, že napadne sníh, nejsou totiž tyto přechody vidět a řidiči neznalí místních poměrů je mohou snadno přehlédnout. Bylo přislíbeno, že bude projednáno při příští schůzce s ředitelem Správy a údržby silnic Stříbro.


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.