Příspěvek na obnovu památek

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 23. 09. 2003


Vlastníte nemovitost zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek nacházející se v městské památkové zóně ve Stříbře? Pak máte možnost zažádat o finanční příspěvek na její obnovu. Veškeré podrobnosti najdete v následujícím článku.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004Garant programu:
Ministerstvo kultury České republiky

Účel programu:
Poskytnutí finančního příspěvku na obnovu památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a umístěné uvnitř Městské památkové zóny Stříbro v roce 2004.
Finanční příspěvek se poskytuje na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje a schválení městského zastupitelstva Stříbro, jeho poskytnutí je na smluvním základě a podléhá termínovanému vyúčtování. Na příspěvek není právní nárok.

Omezení programu:
Finanční příspěvek smí být použit jen na úhradu prací zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy.
Finanční příspěvek nesmí být poskytnut vlastníkovi, který nesplácí své dluhy vůči státu (zákonné daně, pojistné apod.), nesmí být poskytnut ani na obnovu kulturní památky nebo její části pokud je tato součástí ručení k úvěru, který je v prodlení ve splácení. Pokud se v katastru nemovitostí váže ke kulturní památce jiné finanční věcné břemeno, posoudí možnost vyloučení finanční podpory orgán, před nímž probíhá správní řízení o poskytnutí příspěvku, na základě jím zjištěných skutečností.
V případě prodeje kulturní památky do 5 let od poskytnutí příspěvku je právnická nebo fyzická osoba, která příspěvek obdržela, povinna tento vrátit v plné nebo jiné přiměřené výši do státního rozpočtu, pokud tak stanoví rozhodnutí o příspěvku.
Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury ČR na úseku státní památkové péče. V Programu se neposkytují příspěvky nižší než 30 tis. Kč.

Závazné podíly:

Zdroje

Finanční podíly dle druhu vlastnictví

města FO, PO církve
vlastník min. 50 % min. 40 % min. 10 %
město 0 % min. 10 % min. 20 %
stát max. 50 % max. 50 % max. 70 %


Předkládání žádostí:

Žádosti se předkládají ve dvou kolech:
1. kolo
Termín podávání žádostí: 31.10.2003 na Městský úřad Stříbro

Náležitosti žádosti:
Identifikace objektu (název, ulice, č. popisné, parcelní číslo)
Rejstříkové číslo památky v Ústředním seznamu kulturních památek
Vlastník památky
Připravenost akce z hlediska zákona č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Termín provedení obnovy
Stručná charakteristika obnovy
Hlavní práce prováděné na obnově v roce 2004
Vyčíslení nákladů
Fotografie současného stavu památky, příp. její části, na níž mají být v roce 2004 prováděny stavební práce.

Formulář si můžete stáhnout zde. Lze si ho také vyzvednout na Hospodářsko investičním odboru Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 1, Stříbro, p. Vojta nebo je ho možné zaslat postou, popř. e-mailem – žádost o zaslání posílejte na vojta@mustribro.cz. Ministerstvo kultury ČR akceptuje pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury ČR. Nepravdivě uvedené údaje jsou důvodem k vyřazení města z Programu na rok 2004.

2. kolo
Termín podávání žádostí: jaro 2004 po obdržení výše celkové roční finanční kvóty pro Městskou památkovou zónu Stříbro od Ministerstva kultury ČR

Náležitosti žádosti:
Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců
Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané k obnově památky
Doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, termínem provedení prací a s uvedením sjednané ceny těchto prací pro rok 2004
Fotodokumentace současného stavu památky, příp. její části, na níž mají být v roce 2004 prováděny stavební práce.
Bez těchto dokladů nebude možno žádost o příspěvek podat! Náležitosti žádosti mohou být dále doplněny dle požadavku Ministerstva kultury ČR.

Informace:
Městský úřad Stříbro
Hospodářsko investiční odbor
Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro
tel. 374 801 121
e-mail: vojta@mustribro.cz

Formulář pro podání žádosti ve formátu MS Word.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.