Stříbro:   stribro.net   strom   snk-ed   ostrostřelci   lan-párty

Město Stříbro :  Phorum 5  Fórum - www.stribro.net.
Co se Vám líbí a co Vám vadí na současném životě v tomto městě. 
Zpracování odpadu ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 09.05.2012 11:23

Občané Stříbra přijděte se 14.května podívat na naše zastupitele jak nás zastupují ohledně zařízení na zpracování odpadu ve Stříbře.


Zásadní otázky k záměru vybudování zařízení na likvidaci odpadů ve Stříbře

· Proč byl tento bod překotně zařazen jako neplánovaný bod na zasedání zastupitelstva města

· Proč se tu musí tak v krátké době vyřešit tak zásadní otázka

· Proč je vyloučen proces výběru nejvhodnější technologie

· Proč je upřednostňována technologie bez referencí (schází srovnání s jinými technologiemi

· Proč není počítáno s posudkem vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), tím spíše, když tato technologie je pouze na jednom místě v Evropě (Francie, výstavba před 20 lety)

· Proč západní země již nevyužívají takto převratnou technologii

· Proč zastupitelstvu nezáleží na získání důvěry občanů v toto řešení, proč občané nedostanou čas a prostor k diskuzi o možných řešeních (jedná se o životní prostředí všech občanů města Stříbra)

· Proč se zmínil zástupce investora na besedě, že „někteří si nechají za souhlas zaplatit“ (je to jasný signál o korupci)

· Proč investor nemá žádné zkušenosti a reference (např. záměr závodu na využívání smíšeného komunálního odpadu v Chotíkově - investor plzeňská teplárenská a.s.)

· Chybí informace o investorovy a proč má tato firma zastřešovat takto rozsáhlý projekt, když vznikla 4.1.2012Vážení spoluobčané Stříbra

Na posledním zastupitelstvu města 2.4. byl na poslední chvíli do jednání začleněn bod o projednání záměru vybudovat zařízení na výrobu elektřiny s možností spalování smíšeného komunálního odpadu (SKO), kdy toto zařízení není nic jiného než spalovna odpadu. Zarazila mě rychlost, s jakou se tato věc na zastupitelstvu projednává. Byla uspořádána beseda, na níž byla prezentována jedna zvolená technologie bez jakéhokoliv srovnání s jinou variantou. V prezentaci nebyly záměrně podávány kompletní informace např. co se týče vstupních surovin a emisí. Podařilo se mi objevit studii proveditelnosti pro skládku v Chotíkově [1], kde jsou porovnány varianty závodů na využití odpadů. Z této studie vyplývá, že pro provoz jsou potřebné následující vstupy a to v nemalém množství např. kyselina solná, hydroxid sodný, vápno, koks a další. Na výstupu vznikají tyto látky: oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, sloučeniny chloru, sloučeniny floru, rtuť, olovo, nikl, arsen a další těžké kovy, dioxiny a furany (toxické). Výrobce očekává, že emise těchto škodlivin nepřekročí zákonnou hodnotu, což mě určitě neuklidní, nehledě na to, že neexistuje obdobné zařízení a není tedy možné tyto hodnoty ověřit. Dosud nikdy nebylo toto zařízení provozně odzkoušeno pro běžné zpracování komunálního odpadu. Filtry, o kterých mluvil výrobce, nemusí zachytit všechny škodlivé částice a při situování spalovny v prostoru bývalých kasáren budou tyto škodliviny unášeny na Stříbro. Výrobce technologie sám uvedl, že zásadním je ohlídaní vstupních surovin, tzv. pokud se nebezpečná (škodlivá) látka objeví v komunálním odpadu, objeví se i v emisích. Kdo zaručí a ohlídá, že vstupní komunální odpad bude vždy důkladně vytřízen a zbaven nebezpečných látek. Dále pokud tato technologie je tak převratná v likvidaci odpadů, proč investor chce obejít studii EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí), která by stanovila dopad na občany a životní prostředí ve městě Stříbře. Další negativní věcí bude zvýšení nákladní dopravy ve městě, která bude neustále zařízení zásobovat komunálním odpadem a dalšími látkami (celoroční nepřetržitý provoz) cca. 30 nákladních aut denně (viz studie proveditelnosti Chotíkov.

Zaujala mě také poznámka pana Zajíčka (zástupce investora), který přiznal, že někteří si za toto rozhodnutí nechají zaplatit.

Ať se tato technologie tváří jakkoli ekologicky, tak do města zaručeně nepatří.

Re: Zpracování odpadu ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 09.05.2012 13:21

Vzhůru na zastupitelstvo.Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.